Close

במסגרת התכנית הכלכלית: תוקם קרן מענקים לעמותות בהיקף חסר תקדים של 200 מלש”ח

במסגרת התכנית הכלכלית: תוקם קרן מענקים לעמותות בהיקף חסר תקדים של 200 מלש"חצילום: עמותת ישר לחייל

במסגרת השולחן העגול הבין-מגזרי של משרד ראש הממשלה, הוקם צוות משנה בהובלה משותפת של משרד רה”מ וארגון ‘מנהיגות אזרחית’ במטרה לתת מענה לצרכי ארגוני המגזר השלישי (עמותות וארגונים ללא מטרת רווח) בעת במשבר הקורונה. הצוות מספק כתובת אחת ברורה לריכוז צרכי ארגוני המגזר השלישי ולעדכון על מענים הניתנים לצרכים אלה, תוך שיתוף פעולה הדוק עם החשב הכללי של משרד האוצר.

מנכ”ל משרד רה”מ רונן פרץ: “אנו מכירים בחשיבותו ובתרומתו של המגזר השלישי לחברה ולמשק בישראל בכלל, ובפרט בימים אלה. לכן ימשיך משרד רה”מ לפעול יחד עם השותפים מהמגזר השלישי לקידום אפיקי סיוע נוספים, כדי לשמור על רציפות פעילות הארגונים”.

הצוות שימש כנציג של המגזר השלישי בעת גיבוש התוכנית לסיוע כלכלי למשק, שהוצגה אמש ע”י רה”מ נתניהו ושר האוצר כחלון. במסגרת התוכנית הכלכלית, הוחלט על הקמת קרן מענקים לעמותות בהיקף של 200 מלש”ח, וכן הוחלט כי יינתנו הטבות בתשלומי ארנונה.

במסגרת עבודת צוות השולחן העגול שבמשרד רה”מ קודמו גם הצעדים הבאים:

1. מינוי יושבי ראש משותפים מהממשלה ומהמגזר השלישי לשולחנות הבין-מגזריים העוסקים בהיבטים הכלכליים-חברתיים של המשבר (אנשים עם מוגבלות, נשים בסיכון ועוד).

2. פרסום חוזר מנכ”ל משרד הרווחה המסדיר את המימון של מסגרות הרווחה הפועלות בקהילה, כולל מימון מלא לפעילות חודש מרץ ומימון חלקי גם למסגרות שיהיו מושבתות בעבור חודש אפריל.

3. שורת הקלות משמעותיות של החשב הכללי במשרד האוצר, כולל מסלולים מיוחדים לארגוני מגזר שלישי בקרן להלוואות בערבות מדינה; תשלום מקדמות למוסדות ציבור נתמכים; הקפאת הביקורות במוסדות ציבור הנתמכים על-ידי הממשלה ותיקון מבחני תמיכה ממשלתיים לטובת התמודדות ומתן מענים חברתיים בשעת המשבר.

4. הקלות והתאמות רגולטוריות משמעותיות מטעם רשם העמותות במשרד המשפטים, כולל הקפאה של הליכי הפיקוח והביקורת, דחייה של מועדי הדיווח והקמת זירת השירותים החברתיים להתמודדות עם משבר הקורונה.

5. פרסום קול קורא לעמותות על-ידי קרנות הביטוח הלאומי בהיקף של 10 מלש”ח לטובת סיוע לאוכלוסיות בסיכון בהתמודדות עם משבר הקורונה.

6. הוקצו 3.5 מלש”ח לצורך ציוד מיגון וחיטוי לאנשי הצוות במוסדות רווחה ע”י האפוטרופוס הכללי.

7. הוקצו 8 מלש”ח לצורך משלוחי מזון למשפחות במצוקה, שיחולק ע”י העמותות, ע”י האפוטרופוס הכללי.

8. טיפול בעשרות פניות לקיצור ימי האשראי בעבור תשלומים של 13 משרדי ממשלה לעמותות.

9. פרסומי שאלות ותשובות על תקנות החירום בעקבות שאלות שכיחות של עמותות לגבי משמעות והשלכות תקנות החירום לפעילותן.

scroll to top